آتش_سوزی | بیمه البرز
توضیحات آتش_سوزی :

معرفی بيمه نامه آتش سوزي

روزانه دهها مورد منازل مسكوني ، اماكن تجاري و صنعتي در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي مي گردند و متحمل خسارات مالي زيادي مي شوند ما بر اين باوريم كه بيمه آتش سوزي در صورتي كه كامل صادر گردد مي تواند با جبران زيان هاي وارده ، بيمه گزارا را از نظر وضعيت مالي به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

بيمه آتش سوزي : 
پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند

انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي : 
۱- بيمه نامه هاي مسكوني 
۲- بيمه نامه هاي صنعتي و كارخانجات و كارگاه ها 
۳- بيمه نامه هاي غير صنعتي و مراكز خدماتي و فروشگاه ها 
۴- بيمه نامه هاي انبار 
۵- بيمه نامه هاي جامع خانوار 
۶- بيمه نامه هاي اصناف 
 
خطرات تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي :
در بيمه هاي آتش سوزي كليه خسارات مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد و خسارات و هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده قابل پرداخت مي باشد و از سويي بيمه گزار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي ، علاوه بر خطر آتش سوزي و صاعقه و انفجار ، خطرات ذيل را نيز به تبع آن خريداري نمايد .

۱- زلزله 
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنين آتش سوزي ناشي از آتشفشان كه در زمان وقوع زلزله ايجاد شده و به تمام يا قسمتي از مورد بيمه آسيب وارد نمايد .
۲- سيل 
خسارات مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از خروج آب از مسير طبيعي خود بعلت ريزش باران ، طغيان رودخانه يا شكسته شدن سد ايجاد شده باشد . 
۳- طوفان ، گردباد ، تند باد 
خسارت مستقيم ناشي از طوفان ، گردباد وارده به مورد بيمه مشروط بر اينكه سرعت آن حداقل ۶۲ كيلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسي بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور ،‌مورد تاييد قرار گيرد . 
۴- سقوط هواپيما هواپيما ، بالگرد و قطعات منفصله آن 
خسارت مستقيم از سقوط هواپيما ، بالگرد و قطعات و اشياء جدا شده از آن 
۵- شكست شيشه 
خسارت ناشي از شكست شيشه هاي منصوب در محل مورد بيمه (با ضخامت حداقل ۶ ميلي متر) در اثر حادثه يا برخورد شي خارجي
۶- تركيدگي لوله هاي آب 
خسارت آبديددگي وارده به مورد بيمه ناشي از تركيدن ، سوراخ شدن لوله هاي آب ، لبريز شدن تانكها ، تاسيسات و ساير دستگاههاي آبرساني و لوله كشي آب و فاضلاب كه از محل مورد بيمه عبور و يا نصب شده باشد .
۷- ضايعات ناشي از آب برف و باران 
خسارت وارده در نتيجه آب باران ، تگرگ و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا بعلت گرفتگي لوله ها ،‌ لبريز شدن آبروها و يا ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد . 
۸- سرقت با شكست حرز
خسارت وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده كه ناشي از سرقت با شكستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت كالا از انبار فروشگاه ها و كارخانجات ،‌ با توجه به تغيير مداوم موجودي ، مشروط به استفاده بيمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج كالا بوده و مبناي محاسبه خسارت ، تطبيق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج كالا ،‌ كاردكس انبار و تاييد آن توسط كارشناس بيمه گر مي باشد . 

موارد ذيل سرقت با شكستن حرز محسوب مي شود : 
۱- بازكردن درب بوسيله كليد تقلبي يا هر وسيله ديگر 
۲- ورود سارق به محل مورد بيمه با تهديد و اعمال زور 
۳- ورود سارق به محل مورد بيمه از روي ديوار ، پشت بام و يا حصار

استثنائات :
۱- سرقت در موقع جنگ ، اغتشاشات داخلي ، اعتصاب ، شورش ، آشوب و بلوا 
۲- لپ تاپ ، تلفن همراه و لوازم جانبي 
۳- سرقت در مناطق جنگي 
۴- سرقت در هنگام و پس از آتش سوزي ، صاعقه ،‌انفجار ،‌ سيل ،‌زلزله و ساير بلاهاي طبيعي 
۵- دله دزدي

۹- اعتصاب ، شورش آشوب و بلوا 
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً ناشي از اعتصاب ،‌شورش ، آشوب و بلوا ايجاد گرديده باشد ،‌ با شرايط مربوط به srcc تحت پوشش مي باشد.
۱۰- برخورد جسم خارجي 
خسارت وارده به مورد بيمه در اثر برخورد مستقيم اجرام سماوي و وسائط نقليه زميني و ريلي .
۱۱- خود به خودسوزي 
خسارت وارده به مورد بيمه كه با توجه به شرايط ذاتي وارگانيك خود (فرآيند فعل و انفعال بيولوژيك كه معمولاً از تركيبات كربوهيدراتها بوده و عمدتاً در گياهان وجود دارد ) و بدون در معرض و در مجاورت قرار گرفتن آتش ، حرارت و يا تماس با مواد ديگر و وسايل آتش زنه ، مطابق با بيمه نامه و الحاقيه هاي صادره تحت پوشش مي باشد . 
۱۲- دستگاه آبفشان اسپرينكلر 
خسارت مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از نشت يا آبفشاني دستگاه بوده و همچنين خسارت وارده به خود دستگاه آبفشان و تاسيسات مربوط به آن ،‌ طبق شرايط مربوط به آن تحت پوشش خواهد بود . 
۱۳- رانش ،‌ ريزش و فروكش زمين 
خسارت مستقيم ناشي از رانش ،‌ريزش و فروكش زمين به مورد بيمه ، در اثر عوامل طبيعي 
۱۴- ريزش سقف ناشي از سنگيني برف 
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ ناشي از ريزش سقف در اثر سنگيني برف باشد ، مشروط به تاييد سازمان هواشناسي مبني بر ريزش برف سنگين ، بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور 
۱۵- ريزش كوه و سقوط بهمن 
خسارت مستقيم وارده به مورد بيمه ناشي از ريزش كوه و سقوط بهمن (توده اي از برف و يخ كه بطور ناگهاني از كوه سرازير شود )
۱۶- ريزش مواد مذاب 
خسارت وارده به مورد بيمه هنگام عمليات ذوب و جابجايي و يا سرريز شدن آن كه ناشي از ريزش مواد مذاب به علت شكستن و يا سوراخ شدن بدنه كوره و يا پرتاب مواد مذاب باشد.
۱۷- ظروف تحت فشار 
خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه كه بعلت دفرمه شده (تغيير شكل ناگهاني) ، تركيدن و تلاشي اين ظروف ايجاد گرديده ، تحت پوشش مي باشد . 
۱۸- شرايط عدم النفع از آتش سوزي (وقفه در فعاليت) 
جبران زيان مالي وارده ( از دست دادن يا كاهش سود) ناشي از توقف در فعاليت بيمه گذار ، در اثر بروز خطرات تحت پوشش بيمه نامه و در طي دوره غرامت ، با رعايت موارد مربوطه مي باشد . 
۱۹-ساير مواردي كه به صورت موردي با بيمه مركزي هماهنگ واخذ مي گردد۰

*بيمه نامه ها به دو نوع ذيل صادر مي گردد: 

۱-بيمه نامه هاي ثابت : بيمه نامه هاي معمول صادره براي ريسكهاي ثابت 
۲- بيمه نامه اظهارنامه اي :اين نوع بيمه نامه براي موجودي ها و مواد اوليه اي است كه دائماً در حال تغيير سقف سرمايه مي باشند استفاده مي گردد . و با رعايت شرايط مربوطه اين پوشش ارايه مي گردد .
استعلام این بیمه

اخبار بیمه آتش_سوزی
1401/05/23
آمادگی بیمه تعاون جهت پوشش تمام ریسک های صنعت ساختمان
بیشتر بخوانید...
1401/05/22
خبرنگاران حوزه صنعت بیمه تحت پوشش بیمه آسیا قرار گرفتند
بیشتر بخوانید...
1401/05/22
تعیین روش هوشمندانه برای جبران خسارت حوادث طبیعی
بیشتر بخوانید...
1401/05/12
دولت تصمیم به تغییر رویه گذشته در پرداخت خسارت سیل‌زدگان گرفته است / ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه حوادث طبیعی در نظر گرفته شد
بیشتر بخوانید...
1401/05/11
جبران خسارت‌دیدگان سیل در اولویت صنعت بیمه
بیشتر بخوانید...
1401/05/08
آمادگی بیمه دانا برای پرداخت سریع خسارات به هموطنان سیل‌زده
بیشتر بخوانید...
1401/04/23
فروش ویژه خدمات بیمه ای «هر ایرانی، یک بیمه نامه آرمانی »
بیشتر بخوانید...
1400/11/24
رونمایی از طرح ایمن بیمه کوثر
بیشتر بخوانید...
1400/07/10
بیمه ایران از جانفشانی آتش نشانان تجلیل کرد
بیشتر بخوانید...
1400/06/29
رشد ٢١١ درصدی حق بیمه آتش‌سوزی نوین در پنج ماه نخست سال
بیشتر بخوانید...
1400/06/16
عملکرد چهارماهه بازار بیمه منتشر شد
بیشتر بخوانید...
1400/05/10
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مركزی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و تمامی اعضای آن تشكیل شد
بیشتر بخوانید...