بدنه | بیمه البرز
توضیحات بدنه :

بیمه بدنه

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد.

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه به شرح ذیل است:

  • مورد سرقت واقع شدن خودرو.
  • حادثه و تصادفات رانندگی.
  • واژگونی و سقوط خودرو.
  • پیشامدهای غیر منتظره همچون؛ حریق، آتش ‌سوزی، انفجار و صاعقه.

پوشش‌های اضافی( جانبی) بیمه بدنه به شرح ذیل است:

  • سرقت جزئی لوازم و قطعات خودرو
  • شکسته شدن شیشه
  • حوادثی همچون؛ سیل، زلزله، آتش‌فشان، طوفان…
  • هزینه ایاب و ذهاب
  • پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی به روی خودرو.
  • نوسانات قیمت خودرو در بازار

مدارك مورد نياز جهت صدور بيمه نامه بدنه

- اصل بيمه نامه سال قبل (در صورت وجود سابقه)

- كارت خودرو

- كارت ملي

- رويت خودرو (در صورت عدم سابقه بيمه نامه قبلي و پيوسته)

شرايط و مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت بیمه بدنه خودرو(بیمه البرز)

حادثه - كروكي سر صحنه دارد :

الف - كروكي سازشي :

۱- ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي (پليس راه).
۲- ارائه اصل بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي
ب- كروكي غير سازشي :
۱- ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي عدم سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي (پليس راه).
۲- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي (پليس راه)
۳- ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.
۴- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه (مقصر و زيانديده)
۵- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي دادگاه يا شوراي حل اختلاف مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/ قرارمنع تعقيب/ گزارش هياتهاي كارشناسي.
۶- ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضايي به شركت بيمه البرز
۷- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري (در صورت اعتراض به كروكي)
۸- ارائه اصل بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي
*** در صورتي كه حادثه داراي مقصر شناخته شده مي باشد، علاوه بر مدارك فوق تصوير برابر با اصل نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبني بر تعيين ميزان ريالي خسارت (تامين دليل) و آدرس و تلفن محل كار و سكونت مقصر نيز مورد نياز مي باشد. ***

حادثه - كروكي سر صحنه ندارد :
الف : در صورتي كه خسارت وارده كمتر از ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام بوده و حادثه نيز مورد تائيد كارشناس بيمه گر قرار گيرد
ارائه اصل مدارك بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه متناسب با نوع خودرو، كارت خودرو، كارت ملي.
ب : در صورتي كه خسارت بيشتر از ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام باشد:
۱- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري.
۲- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه)
۳- ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.
۴- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه(مقصر و زيانديده)
۵- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي مرجع قضايي مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/ قرار منع تعقيب/ گزارش هياتهاي كارشناسي
۶- ارائه اصل مدارك بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه متناسب با نوع خودرو، كارت خودرو، كارت ملي
۷- ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضايي به شركت بيمه البرز

سرقت كلي :
۱- ارائه اصل و تصوير بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث
۲- ارائه اصل و تصوير كليه اسناد مالكيت وسيله نقليه( سند و فاكتور فروش - كارت - شناسنامه مالكيت - ساير اسناد قطعي و وكالتي)، برگه سبز گمركي براي خودروهاي وارداتي
۳ - ارائه اصل و تصوير اوراق شناسائي بيمه گذار (كارت ملّي - شناسنامه - گواهينامه).
۴- ارائه اصل يا تصوير برابراصل گزارش كلانتري، برگه هاي بازجويي، نامه پليس آگاهي به اجرائيات و شماره گذاري(كلاسه آگاهي در آن مشخص باشد)
۵- ارائه گواهي عدم خلافي و مفاصا حساب شهرداري تا پايان سال جاري (سال اعلام سرقت)
۶- ارائه استعلام عدم كشف پليس آگاهي.
۷- ماليات دارائي (فقط در مورد وانت بارهاي شخصي و خودروها و كاميون هاي پلاك عمومي)
۸- ارائه اصل كارت هوشمند سوخت (اصل گواهي ابطال كارت هوشمند سوخت)
۹- ارائه سوئيچ ها (اصل و يدك همراه با رمز خودرو)
۱۰- تعيين ارزش خودرو توسط كارشناس بيمه با حضور بيمه گذار
۱۱- انتقال سند بنام شركت بيمه البرز (سهامي عام).

** توجه: پس از گذشت ۶۰ روز از تاريخ اعلام سرقت به بيمه گر، با ارائه مدارك فوق خسارت مورد مطالبه تسويه مي گردد.

سرقت در جاي قطعات(كليه قطعات فابريك و غيرفابريك مندرج در بيمه نامه) :
۱- ارائه اصل گزارش كلانتري.
۲- ارائه اصل و تصوير مدارك (بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، كارت يا سند خودرو، كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو

ساير پوشش‌ها :

آتش سوزي، صاعقه، انفجار :

در صورت تاييد حادثه توسط كارشناس بيمه گر، خسارت وارده خسارت حداكثر تا ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام، با ارائه اصل بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه، كارت يا سند خودرو، كارت ملي و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو. قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه خسارت وارده بيش از ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام باشد، علاوه بر مدارك مذكور ارائه ساير مدارك مثبته (از قبيل ارائه اصل گزارش كلانتري و آتش‌نشاني جهت تعيين علت تامه حادثه. .........) دال بر تاييد حادثه الزامي است.

شكست شيشه :

ارائه اصل مدارك (بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه، كارت يا سند خودرو، كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو .

مواد شيميايي ، حوادث و بلاياي طبيعي :

در صورت تاييد حادثه توسط كارشناس بيمه گر، خسارت وارده خسارت حداكثر تا ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام، با ارائه اصل بيمه نامه هاي بدنه و شخص ثالث، گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه، كارت يا سند خودرو، كارت ملي و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو. قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه خسارت وارده بيش از ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام باشد، علاوه بر مدارك مذكور ارائه ساير مدارك مثبته از مراجع ذيربط دال بر تاييد حادثه الزامي است.

ساير نكات و توضيحات :
۱- چك در وجه ذينفع (مالك) صادر و تحويل وي يا نماينده قانوني ايشان مي گردد.
۲- اگر دليل ترسيم كروكي عدم سازش به لحاظ عدم رويت گواهينامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارك مرجع قضايي الزامي است.
۳- در صورت بروز حادثه از جابجائي وسيله نقليه جزء به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير بدون موافقت بيمه گر خودداري به عمل آيد.
۴- پوشش قرارداد بيمه بدنه در محدوده جغرافيائي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مگر آنكه بيمه گذار نسبت به خريد پوشش اضافي ترانزيت اقدام نموده باشد.
۵- در صورت بروز حادثه، مهلت رسيدگي به هرگونه ادعاي ناشي از بيمه نامه بدنه از تاريخ وقوع حادثه، حداكثر مدت دو سال مي باشد.
۶- بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج رور كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نموده و متعاقبا" گزارش مقامات انتظامي و كليه مدارك مربوط به علل و كيفيت وقوع حادثه،‌ تاريخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت و هرنوع اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه درباره حادثه در اختيار دارد را به بيمه گر تسليم نمايد
۷- تعيين مبلغ خسارت در بيمه بدنه توسط كارشناسان بيمه گر انجام ميشود "در صورت عدم توافق بيمه گر و بيمه گذار در ميزان خسارت تعيين شده ، برابر مقررات موجود و از طريق داوري موضوع مورد رسيدگي و تجديد نظر قرار خواهد گرفت "، ضمن اينكه بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، وسيله نقليه خسارت ديده را در مدتي كه عرفًا كمتر از ن ميسر نيست آن ميسر نيست، تعمير نمايد .
۸- در صورتي كه در روز وقوع حادثه مبلغ بيمه شده مندرج در بيمه نامه كمتر از قيمت خودرو در روز حادثه باشد ، بيمه گر با توجه به قاعده نسبي فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت روز حادثه خودرو مورد بيمه ، مسئول جبران خسارت وارده به بيمه گذار خواهد بود.
۹- در خصوص مدت زمان پرداخت خسارت، ۱۵روز پس از توافق بيمه گر و بيمه گذار و يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه در مورد ميزان خسارت تعيين شده ، بيمه گر مبادرت به پرداخت خسارت مي نمايد ولي در مورد سرقت مدت ۱۵ روز به ۶۰ روز افزايش مي يابد كه از تاريخ اعلام خسارت بيمه گذار به بيمه گر مورد محاسبه قرار مي گيرد.
استعلام این بیمه

اخبار بیمه بدنه
1401/07/26
اتوپلاس طلایی بیمه نوین در 5 شهر جدید راه اندازی شد
بیشتر بخوانید...
1401/06/07
خدمات اتوپلاس نوین ارتقا یافت
بیشتر بخوانید...
1401/04/23
خودرو های صفر کیلومتر بیمه بدنه رایگان خواهد شد
بیشتر بخوانید...
1401/04/20
جشنواره «عید تا عید» بیمه ملت
بیشتر بخوانید...
1401/04/18
بیمه نامه دارندگان گواهینامه منقضی شده همچنان معتبر است
بیشتر بخوانید...
1400/11/24
ارتقای خدمات خسارت سیار بیمه کوثر
بیشتر بخوانید...
1400/05/31
انتخابات دبیرکل سندیکای بیمه گران چه زمانی برگزار می شود؟
بیشتر بخوانید...
1400/04/19
شرکت بیمه دی از خدمت نوین «دیدار خودرو» رونمایی کرد
بیشتر بخوانید...
1400/02/20
بیمه "مترومایل" به بیت کوین چراغ سبز نشان داد
بیشتر بخوانید...
1400/02/20
راهنمای کامل الحاقیه بیمه شخص ثالث و بدنه در 1400
بیشتر بخوانید...
1400/02/06
از سوی بیمه مرکزی منتشر شد: گزارش تحلیلی از آمار عملكرد مقدماتی سال 1399
بیشتر بخوانید...
1400/02/04
نخستین جلسه شورای معاونان بیمه‌آسیا در سال 1400
بیشتر بخوانید...