عمر | بیمه البرز
توضیحات عمر :

معرفی بيمه نامه هاي عمر

 ۱- كاركنان دولت : اين نوع قراردادها صرفا" براي مؤسسات دولتي صادرمي گردد وداراي نرخ ثابت بوده وعواملي مانند ميانگين سن، نوع فعاليت بيمه گذار وتعدادبيمه شدگان تأثيري درنرخ آن ندارد.
- حداكثر سرمايه موردتعهد دراين نوع بيمه نامه ها مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ريال باحق بيمه ماهانه ۷۵۰ر۶ ريال مي باشد.
- پوششهاي ارائه شده شامل فوت به هرعلت، نقص عضووازكارافتادگي ناشي ازحادثه وحداكثرسقف سني موردتعهد ۷۰ سال تمام مي باشد.
باعنايت به مفادبخشنامه۵۲۰۷۸/۴۳۴۱۰ مورخ ۸/۳/۸۹ هئيت محترم وزيران نرخ وشرايط بيمه نامه عمروحوادث گروهي كاركنان دولت درصورت عدم لحاظ سقف سني(بدون سقف سني)به شرح ذيل مي باشد.

 

سرمايه مورد تعهد

نرخ(درهزار)

حق بيمه سالانه( ريال)

عمر: فوت به هرعلت ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ريال (بدون سقف سني)

۶/۴۸

۴۰۰ر۱۹۴

حادثه: نقص عضووازكارافتادگي۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ريال (بدون سقف سني)

۰/۷۲

۶۰۰ر۲۱


۲- عادي : نرخ حق بيمه اين نوع ازبيمه نامه ها كه مي تواند به صورت عمرتنها، حوادث تنها و يا عمر و حوادث توأم صادرگردد براساس ميانگين سن بيمه شدگان، نوع فعاليت بيمه گذار، نعداد بيمه شدگان وسرمايه آن بنابرتوافق بيمه گرو بيمه گذارتعيين مي شود.

بيمه نامه هاي عادي(تكميلي) ازنظرسرمايه به دودسته كلي تقسيم مي شوند:


الف) عادي باسرمايه ثابت : تمامي بيمه شدگان اين نوع بيمه نامه هاداراي سرمايه بيمه يكساني هستند.


ب ) عادي باسرمايه متغير: بيمه شدگان اين نوع بيمه نامه هاداراي سرمايه هاي متفاوتي ازيكديگر هستند.اين نوع بيمه نامه هانيزبه دودسته تقسيم مي شوند:


۱- ضريبي ازحقوق : دراين نوع ازبيمه نامه ها سرمايه بيمه وحق بيمه هريك ازبيمه شدگان به نسبت ميزان حقوق آنان وسقف سرمايه موردتعهدبيمه گربراساس توافق بين بيمه گروبيمه گذارتعيين مي گردد.

۲- مانده بدهكار: دراين نوع بيمه نامه ها بدهي اشخاص به بانكهاو مؤسسات مالي واعتباري تحت پوشش قرارمي گيرد، به اين ترتيب كه اشخاص(حقيقي) مبلغ وام خودرادرطول مدت بازپرداخت نزدشركت بيمه به نفع نهاد وام دهنده بيمه مي نمايند تا چنانچه درطول مدت بازپرداخت وام به هرعلت فوت نمايند، شركت بيمه جايگزين ايشان شده ومانده بدهي آنان راازتاريخ فوت به بعدبه وام دهنده پرداخت نموده ووراث متوفي بري الذمه مي گردند.
۳- بيمه حوادث خانواده :بيمه حوادث خانواده نوعي ازبيمه حوادث است كه همسروفرزندان بيمه شده راتحت پوشش قرارمي دهد.


پوششهاي بيمه اي قابل ارائه


۱- فوت همسربه علت حادثه ۲- نقص عضووازكارافتادگي همسروهريك ازفرزندان به علت حادثه۳- جبران هزينه هاي پزشكي ناشي ازحوادث خانواده(همسروفرزندان(

 

سرمايه بيمه
- مبلغ سرمايه فوت همسرحداكثر۷۵% سرمايه فوت يانقص عضوبيمه شده اصلي مي باشد.
- مبلغ سرمايه بيمه نقص عضووازكارافتادگي همسر وفرزندان ۴۰% سرمايه فوت همسرمي باشد.
- حداكثرسرمايه موردتعهدجهت جبران هزينه هاي پزشكي ناشي ازحوادث خانواده ۱۰% سرمايه فوت همسرمي باشد.

 

  خطراتي كه با موافقت بيمه گروپرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است :
۱. جنگ، قيام، انقلاب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي وانتظامي. خسارتهاي ناشي ازشورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروريستي كه بيمه شده درآن مباشرت،مشاركت ويامعاونت داشته باشد.
۲- كليه خسارتهاي ناشي از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروريستي درخارج ازكشور.
۳- كليه خسارات ناشي ازخطرات وبلاياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله، آتشفشان و ....

 

مستثنيات
۱- فوت بيمه شده فاقددوسال سابقه بيمه اي مستمربه علت خودكشي(براي خطرات مشمول عمرزماني).
۲- خودكشي ويا اقدام به آن درطول تمام سالهاي بيمه اي(براي خطرات مشمول بيمه حوادث).
۳- فوت بيمه شده فاقدسابقه بيمه اي(فوت به علت غيرحادثه)درطول مدت۶ ماه اول پوشش بيمه اي دراثربيماريهاي سرطاني، بيماريهاي مزمن كبدي، بيماريهاي مزمن كليوي، تومورهاي مغزي، M.S ، سكته هاي قلبي ومغزي وايدزكه منشاءآنها قبل ازتاريخ شروع پوشش بيمه اي بيمه شده باشد.
۴- چنانچه بيمه شده هنگام رانندگي دچار حادثه گردد وداراي گواهينامه رانندگي مجاز ومتناسب آن وسيله نقليه نباشد، اعم ازآنكه مقصر حادثه باشديانباشد (صرفاً جهت خطرات مشمول بيمه حوادث).
۵- كليه خسارتهاي ناشي ازمستي، استعمال هرگونه موادمخدر، روان گردان وياداروهاي محرك بدون تجويزپزشك.
۶- كليه خسارات اتباع خارجي كه فاقد مجوزاقامت و پروانه كارباشند.
۷- عمد بيمه گذاروبيمه شده درتحقق خطر.

 استفاده كننده(گان) ازسرمايه بيمه

۱. درصورت فوت
- درصورت فوت بيمه شده اصلي سرمايه مورد تعهدبراساس قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران دروجه وراث قانوني وي پرداخت خواهدشد،مگرآنكه بيمه شده نسبت به تكميل فرم تعيين ذينفع اقدام نموده باشدكه دراين صورت سرمايه بيمه به ترتيبي كه ازطرف وي درفرم تعيين ذينفع مشخص گرديده است دروجه ذينفع هاي تعيين شده پرداخت خواهد شد.
- درصورت فوت همسرسرمايه مورد تعهد براساس قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران دروجه وراث قانوني وي پرداخت خواهدشد.
- درصورت فوت فرزندان سرمايه موردتعهددروجه بيمه شده اصلي پرداخت خواهدشد.

۲. درصورت نقص عضو، ازكارافتادگي وياجبران هزينه هاي پزشكي ناشي ازحادثه
- درصورت نقص عضو ويا ازكارافتادگي دائم كلي يا جزئي ويا ايجادهزينه هاي پزشكي براي بيمه شده اصلي وهمسربه علت حوادث، سرمايه بيمه ويادرصدي ازآن براساس جدول تعيين نقص عضومندرج در شرايط عمومي بيمه حوادث مورد عمل بيمه گربه بيمه شده پرداخت خواهدشد.
- درصورت نقص عضو ويا ازكارافتادگي دائم كلي يا جزئي ويا ايجادهزينه هاي پزشكي براي فرزندان به علت حوادث سرمايه بيمه ويادرصدي ازآن براساس جدول تعيين نقص عضومندرج در شرايط عمومي بيمه حوادث مورد عمل بيمه گربه بيمه شده اصلي پرداخت خواهدشد.

 شرايط سني


- سقف سني دربيمه هاي عمر(غيرازكاركنان دولت) ۷۰ سال تمام ودربيمه هاي حوادث ۷۵ سال تمام مي باشد.
- سن مشمول بيمه جهت فرزندان ذكوراز۴سالگي تاپايان ۱۸سالگي وياتازماني كه به تحصيل اشتغال دارند(حداكثر۲۵سالگي)، وجهت فرزندان اناث از۴سالگي تا قبل ازازدواج(حداكثر۲۵سالگي)، وجهت همسرتا پايان ۷۵سالگي مي باشد.


اخبار بیمه عمر
1401/07/26
ارائه خدمات بیمه عمر و سرمایه گذاری برای جامعه پرستاری
بیشتر بخوانید...
1401/07/18
پوشش های متنوع و متفاوت با بیمه جامع آرامش زندگی پارسیان
بیشتر بخوانید...
1401/06/07
انعقاد بزرگترین قرارداد بیمه‌ زندگی و سرمایه‌گذاری صنعت بیمه‌کشور با ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا توسط بیمه‌ معلم
بیشتر بخوانید...
1401/05/25
برگزاری جشنواره ارمغان مهر بيمه های زندگی کوثر
بیشتر بخوانید...
1401/05/02
بیمه عمر چتری برای حمایت از خانواده
بیشتر بخوانید...
1401/05/01
حمایت از اقتصاد خانواده در طرح مهر دانا
بیشتر بخوانید...
1401/04/29
طرح جان دانا موجب بهبود بیمه‌های زندگی می‌شود
بیشتر بخوانید...
1400/08/12
یک عمر در امان با بیمه یونیت لینک سامان
بیشتر بخوانید...
1400/06/29
محصول جدید بیمه معلم ویژه ورزشکاران روانه بازار شد
بیشتر بخوانید...
1400/06/27
با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و به همت بیمه معلم صورت گرفت تقدیر از قهرمان كاراته المپیك توكیو
بیشتر بخوانید...
1400/06/22
بیست و پنجمین شماره نشریه تخصصی بیمه داری نوین در پنج پرونده با عناوین نظارت/ چابک سازی، شرکتها/خوش بین نباشید، رشته ها/ درست ببر، فناوری/ دیتابیس و ویژه/ راز ناراضیان منتشر شد.
بیشتر بخوانید...
1400/05/31
تاکید بیمه تجارت‌نو بر پرورش نیروی انسانی توانمند
بیشتر بخوانید...