شخص ثالث | بیمه البرز
توضیحات شخص ثالث :

بیمه شخص ثالث و حوادث راننده

 

بيمه اجباري شخص ثالث و حوادث راننده
رشد فزاينده پديده شهرنشيني و زندگي صنعتي در كنار نياز و تمايل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي‌ها، به‌رغم مزاياي بي‌شمار تبعات و مصائب پيچيده‌اي را به دنبال داشته است. ساليانه تعداد زيادي از هموطنان عزيز در حوادث و تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و تعداد زيادي نيز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از كارافتادگي به سختي زندگي مي‌گذرانند. بيمه به عنوان ضامن آرامش و تأمين امنيت خاطر مي‌تواند به كمك انسان‌ها شتافته و از تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور و غيرقابل جبران ناشي از مسئوليت جبران خسارات مادي بكاهد. اين شركت افتخار دارد در راستاي رسالت خود با ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوي نياز و تقاضاي بيمه‌گذاران محترم باشد.


الف: بيمه اجباري شخص ثالث

بر‌اساس قانون " قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵"، كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( ۵/۲ % ) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

خطرات تحت پوشش در بيمه شخص ثالث
هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف،‌ سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

خسارت هاي قابل جبران:

۱- خسارت بدني:
شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي باشد

۲- خسارت مالي:
خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.
پرداخت خسارت مالي تا ۲/۵ درصد مبلغ ريالي ديه اعلامي در ماههاي حرام منوط به رويت هم زمان خودروهاي مقصر و زيانديده، دارا بودن بيمه‌نامه‌هاي معتبر طرفين حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بيمه‌گر و قبول تقصير از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مذكور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامي انجام مي پذيرد.

ب:بيمه اجباري حوادث راننده
بيمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم اعم از كلي و جزئي راننده مسبب حادثه را جبران مي‌كند.
خطرات تحت پوشش در بيمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار خواهد بود.
 
ملاحظات:
۱- پوشش اين بيمه‌نامه شامل راننده وسيله نقليه مسبب حادثه مي‌باشد اعم از اينكه راننده داخل يا خارج از وسيله نقليه باشد.
۲- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه داراي گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه باشد و وقوع حادثه ناشي از مستي، يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان وي نباشد.
۳- مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از كار افتادگي اين بيمه‌نامه ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه است.
۴- چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه‌گر به ميزان غرامت دريافتي كاهش خواهد يافت.

تخفيفات:
در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتي اعلام نشود، هنگام تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث اجباري،‌ مازاد اختياري و حوادث راننده تخفيف عدم خسارت ساليانه به شرح ذيل اعمال مي‌گردد:
 

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم و بيشتر

درصد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 

توجه مهم براي بيمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:
طبق ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ جبران كسري پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنيكه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد بر عهده صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار گرفته است و بيمه‌گذار با افزايش ديه سالانه موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد.

 
 
نحوه صدور بيمه نامه شخص ثالث

بيمه‌‌گذار مي‌ تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه و بيمه نامه سال قبل به‌ يكي‌ از واحدهاي‌ صدور بيمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس‌ بيمه‌ تكميل‌ نمايد. بيمه‌‌گذار مي‌ بايست‌ حق‌بيمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسيد آن‌ را به‌ بيمه‌ گر ارائه‌ نمايد و پس‌ از آن‌ بيمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بيمه‌ نامه‌ نموده‌ و بيمه‌ نامه‌ را به‌ بيمه‌ گذار تحويل‌ مي‌ نمايد.

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت ثالث بدني خودرو

 
o تصوير بيمه‌نامه خودروي مقصر حادثه.
o برش اعلام خسارت يا گواهي صدور بيمه‌نامه زمان حادثه.
o تصوير برابر با اصل گواهينامه مقصر حادثه.
o تصوير كارت خودرو (پشت و رو) يا تصوير سند مالكيت.
o تصاوير شناسنامه و كارت ملّي مقصر حادثه.
o گزارشات كلانتري يا پاسگاه انتظامي(به ترتيب اقدام).
o كروكي يا نظريه كارشناس رسمي دادگستري/ هيأت‌هاي كارشناسي در رابطه با علت تامه حادثه.
o برگه‌هاي اظهارات و بازجوئي طرفين حادثه (اعتراف به تقصير مقصر حادثه).
o برگه‌هاي پزشك قانوني مصدومين (از ابتدا تا خاتمه طول درمان).
o برگه هاي پذيرش بيمارستاني مصدومين (به تفكيك هر مصدوم همراه با تصاوير شناسنامه و كارت ملّي).

توجه: در صورت فوت اشخاص در حادثه:
o برگه معاينه جسد.
o برگه گواهي فوت.
o برگه جواز دفن.
o تصاوير ابطالي شناسنامه (تمامي صفحات) و كارت ملّي متوفي.
o برگه انحصار وراثت متوفي.
o تصاوير شناسنامه و كارت ملّي وراث متوفي.
o برگه گواهي رشد(با توجه به شرايط سني ورثه).
o ولايت نامه جّد پدري صغار مرحوم.
o قيم نامه (براي وراث زير ۱۸ سال) و محجور.
o رأي دادگاه/ قرار منع تعقيب (ممهور به مهر دايره ابلاغ).
o رأي دادگاه تجديد نظر.
o تأئيديه سفارت (براي اتباع خارجي).
o نامه دادگاه مبني بر ارسال مدارك كه شماره حساب جهت واريز رقم محكوم‌به (ديه متعلقه) در آن قيد شده باشد.

توضيحات :
۱- به استناد ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه مراكز خدمات بهداشتي و درماني موظفند نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين و مجروحين حوادث و سوانح رانندگي به صورت رايگان اقدام نمايند.
۲- اشخاص ثالث زيانديده در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، مي توانند براي دريافت پنجاه درصد خسارت بدني تقريبي، با ارائه مدارك مورد نياز مستقيماً به شركت بيمه مربوطه مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دريافت نمايند.
۳- محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط مورد تاييد قرار گرفته است، تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
۴- محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ نمايند.
۵- ادارات راهنمائي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه اي از گزارش مربوطه به حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي نفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.

مدارك لازم جهت پرداخت خسارت ثالث مالي خودرو

 

حادثه - كروكي سر صحنه دارد :

كروكي سازشي :

۱- ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).
۲- ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي)+ اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه.
۳- تا مبلغ ده ميليون ريال حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم و در مواردي كه خسارت زيانديده بيش از ده ميليون ريال باشد حضور طرفين حادثه بهمراه خودروي مقصر و زيانديده در واحد پرداخت خسارت ضروري مي باشد.

كروكي غير سازشي:
۱- ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي عدم سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).
۲- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي (پليس راه).
۳- ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.
۴ - ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه (مقصر و زيانديده) .
۵- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي دادگاه يا شوراي حل اختلاف مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/ قرارمنع تعقيب/ گزارش هياتهاي كارشناسي.
۶ - ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضايي به شركت بيمه البرز.
۷- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري (در صورت اعتراض به كروكي).
۸- ارائه اصل مدارك طرفين حادثه (بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي)+ اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه.
۹- تا مبلغ ده ميليون ريال ، فقط حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم است و در مواردي كه خسارت زيانديده بيش از ده ميليون ريال باشد حضور طرفين حادثه بهمراه خودروي مقصر و زيانديده در واحد پرداخت خسارت ضروري مي باشد.

حادثه - كروكي سر صحنه ندارد :
در صورت تاييد حادثه توسط كارشناس واحد خسارت :
ارائه اصل مدارك طرفين حادثه (بيمه نامه، گواهينامه متناسب با نوع خودرو، كارت خودرو، كارت ملي)+ اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه
* حضور طرفين به همراه خودرو الزامي است.
** حداكثر مبلغ قابل پرداخت بدون ارائه كروكي برابر با ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام مي باشد .

در صورت عدم تاييد حادثه توسط كارشناس واحد خسارت :
۱- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري .
۲- ارائه گزارش تأمين دليل(تعيين ميزان ريالي خسارت حسب دستور قضايي)
۳- ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي (پليس راه).
۴- ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.
۵- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه (مقصر و زيانديده).
۶- ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي مرجع قضايي مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/ قرار منع تعقيب/ گزارش هياتهاي كارشناسي.
۷- ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه، گواهينامه متناسب با نوع خودرو، كارت خودرو، كارت ملي)+ اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه
۸- ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضايي به شركت بيمه البرز.
۹- تا مبلغ ده ميليون ريال حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم و در مواردي كه خسارت زيانديده بيش از ده ميليون ريال باشد حضور طرفين حادثه بهمراه خودروي مقصر و زيانديده در واحد پرداخت خسارت ضروري مي باشد.
شرايط پرداخت وجه خسارت ثالث مالي:زيانديده حقيقي: وجه خسارت به حساب (شبا) مالك خودرو واريز شده و در مورد خسارتهاي كمتر از ده ميليون ريال، واريز وجه مربوطه به حساب راننده با احراز هويت بلامانع است. زيانديده حقوقي: پرداخت خسارت وارده براساس معرفي نامه اي كه مالك قانوني خودرو ارائه مي نمايد قابل واريز به شماره حساب اعلام شده (شبا) مي باشد. توضيحات :
· در اجراي ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، خسارت مالي بدون كروكي ناشي از حوادث رانندگي، در صورت وجود شرايط زير قابل پرداخت است:
- وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه نامه معتبر باشند.
- خسارت مالي وارده شده يا مورد مطالبه شخص زيانديده حداكثر تا ۲.۵% ديه در ماههاي حرام باشد.
- حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد
· وسايل نقليه مسبب حادثه و زيانديده مي بايست همزمان مورد بازديد كارشناس منتخب بيمه گر قرار گيرند
· اگر دليل ترسيم كروكي عدم سازش به لحاظ عدم رويت گواهينامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارك مرجع قضايي الزامي است.
· چنانچه زيانديده در حين حادثه فاقد بيمه نامه معتبر باشد رسيدگي به خسارت صرفاً با ارائه كروكي و اخذ بيمه نامه شخص ثالث امكان پذير خواهد بود.
· در صورت مفقودي بيمه‌نامه ثالث مقصر ، پس از ممهور نمودن اصل گواهي ثالث مقصر ضمن اخذ استعلام و بررسي سوابق با الصاق تصوير آن ، نسبت به تسويه خسارت اقدام خواهد شد.
· در صورت مفقودي بيمه‌نامه ثالث زيانديده ، تسويه خسارت مورد مطالبه با ممهور نمودن اصل گواهي ثالث زيانديده و الصاق تصوير آن در پرونده بلامانع مي‌باشد.
· در صورتيكه بين طرفين حادثه اختلافي وجود داشته و يا خسارت جرحي و يا فوتي باشد، پرداخت خسارت منوط به ارائه كروكي و ساير مدارك مورد نياز مي باشد.
استعلام این بیمه

اخبار بیمه شخص_ثالث
1401/11/16
حضور حداكثری صنعت بیمه در كنار آسیب دیدگان زلزله اخیر تسكین بخش آلام آنان خواهد بود
بیشتر بخوانید...
1401/11/16
جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می‌شود
بیشتر بخوانید...
1401/11/10
همایش فصلی مدیران شرکت بیمه دی برگزار شد
بیشتر بخوانید...
1401/11/10
کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت توسط بیمه پاسارگاد
بیشتر بخوانید...
1401/11/10
کدام خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه است
بیشتر بخوانید...
1401/11/08
چتر بیمه تکمیلی بر سر عشایر
بیشتر بخوانید...
1401/11/08
اتصال صنعت بیمه به سامانه درمان پرونده الكترونیك سلامت
بیشتر بخوانید...
1401/11/08
شهروندان از مزایای قانون بیمه شخص ثالث در حوزه ریلی بهره مند خواهند شد
بیشتر بخوانید...
1401/11/08
تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه تعاون به دلیل نقش توسعه بخش در فعالیت های ورزش کشور
بیشتر بخوانید...
1401/11/04
برتری بیمه پاسارگاد با مهر تایید IMI100
بیشتر بخوانید...
1401/11/04
رشد پائیزه بیمه سینا با اصلاح پرتفو و توسعه فروش
بیشتر بخوانید...
1401/11/04
حضور فعال بیمه ایران در دومین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه انرژی در قشم
بیشتر بخوانید...