آیا صدور مجدد بیمه شخص ثالث گم شده امکانپذیر است؟

درصورت گم شدن بیمه شخص ثالث ، بهیچوجه المثنی صادر نمی‌شود و تنها یک گواهی از شرکت بیمه مربوطه صادر می‌گردد که مشخصات و جزئیات بیمه نامه در آن درج شده است. 
این برگه قابل ارائه به پلیس راهنمایی رانندگی است و هنگام تمدید بیمه نامه ، ملاک صدور بیمه‌نامه جدید می باشد!! 


4/7/2020 7:54:38 PM

موارد مشابه