مسئولیت_پیرا_پزشکان | بیمه ایران
توضیحات مسئولیت_پیرا_پزشکان :

مزیت این بیمه نامه که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت ‌آمیز حل و فصل می‌نماید.
با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیرا پزشکان صادر می‌شود.

مخاطبین بیمه نامه

کلیه پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به پیرا پزشکان) به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • فوت
 • نقص عضو

شرایط عمومی بیمه نامه:

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود و پیرا پزشک مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه که از این پسبیمه گذار نامیده میشود بمنظور بیمه مسئولیت بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقررات جاری در کشور طبق شرایط زیر منعقد میگردد:


ماده اول : موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمهگذار در انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند. 
تبصره: شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هررشته که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جزء لاینفک بیمه نامه میباشد. 
ماده دوم: تعهدات بیمه گر

 • پرداخت خسارات ناشی از موضوع قرارداد به بیماران و ذوی الحقوق آنان پس از احراز مسئولیت بیمه گذار تا حدود مورد تعهد در ماده3.
 • در صورت اقامه دعوی علیه بیمه گذار پرداخت هزینه های دادرسی در حدود متعارف بشرط آنکه این مبلغ حداکثر از 10% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نکند.
 • تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
 • در صورتیکه بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذیصلاح به پرداخت دیه محکوم شود، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.
 • در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.
 • تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط براینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد.
 • چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.

ماده سوم : حدود تعهدات بیمه گر 
در رابطه با خسارتهای بدنی هر نفر در جدول مشخصات بیمه نامه قید می شود. 
ماده چهارم : تعهدات بیمه گذار

 • هرگونه اطلاعات و مدارک در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بیمه گر ارائه نماید.
 • بیمه گذار حق ندارد بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئولیتهایی که طبق این بیمه نامه مورد تأمین میباشد، تعهدی در قبال مدعی بعهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام قبلاً مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.
 • وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع این قرارداد و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه بیمار یا ذوی الحقوق وی علیه خود که به این قرارداد مربوط شود را بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام نماید و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که بموجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگوه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع معاضدت نماید.
 • عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرایط فورس ماژور به بیمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات موضوع این قرارداد خودداری نماید.

ماده پنجم : استثنائات 
خسارات معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

 • خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.
 • هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل موارد جهت معالجه بیماری ضروری باشد.
 • خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.

ماده ششم : تغییرات قرارداد 
هرگونه تغییری در این بیمه نامه به موجب الحاقی خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی صادره از طرف بیمه گر با توافقهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور، تغییر یا اصلاح آنر کتباً خواستار شود، در غیر اینصورت الحاقی صادره قطعی تلقی خواهد شد. 
ماده هفتم: فسخ و بطلان قرارداد 
هریک از طرفین می تواند با اخطار یکماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتیب زیر اقدام نماید:

 • از طرف بیمه گر :
  • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه (ماده 16 قانون بیمه)
  • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار بطور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه (ماده 13 قانون بیمه).
  • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.
 • از طرف بیمه گذار: در صورتیکه کیفیات مشدد خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره:

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، بیمه گر باید حق بیمه مدتی را که باقیمانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت دهد به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.


ماده هشتم: مواد قرارداد 
این قرارداد در 8 ماده و در 5 نسخه تنظیم، امضاء و مبادله میگردد که هر 5 نسخه ن دارای اعتبار واحد و یکسان میباشد.

فسخ بیمه نامه

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:
 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد
از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد .
 

راهنمای دریافت خسارت

 1. بیمه‌گذار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 2. مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 3. بیمه‌گذار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 4. خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
 5. قسمت اطلاعات اولیه فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه" توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.
 6. بیمه‌گذار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم "استعلام پرداخت حق‌بیمه"، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
 7. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
 8. حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)
 9. دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم "مفاساحساب (رسید دریافت وجه)" به بیمه‌گذار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.
 

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت

 • حداکثر مدت تشکیل پرونده

  از آنجائیه که در کلیه بیمه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .
 • برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟
  • کپی برابر اصل برگه بازجویی
  • کپی برابر اصل شکوائیه بیمار
  • کپی برابر اصل شکوائیه وراث (در صورت رخ‌دادن فوت)
  • کپی برابر اصل نظریه کمیسیون پزشکی
  • کپی برابر اصل رأی دادگاه
استعلام این بیمه

اخبار بیمه مسئولیت_پیرا_پزشکان
1399/11/19
جشنواره فروش بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای پزشکان تمدید شد
بیشتر بخوانید...