از سوی بیمه مرکزی منتشر شد: گزارش تحلیلی از آمار عملكرد مقدماتی سال 1399

 

 

گزارش مقدماتی تحلیل آمار عملکرد سال 1399 بیمه مرکزی منتشر شد.

بنابر آمار رسیده، مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 81.7 و 43.7 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.

 

 


 

همچنین بر اساس این آمار، حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور یا متوسط حق بیمه پرداختی توسط هر ایرانی) به 972 هزار تومان رسیده است که در مقایسه با آمار سالنامه 98حدود 34.3 درصد رشد 98داشته است.

 

براساس این گزارش تغییرات حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب حاکی از 37.8 و 30.5 درصد رشد بوده است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه 98 به ترتیب 31.6 و 19 درصد بود).

 

نسبت خسارت بازار با 3 واحد کاهش (در مقايسه با سال قبل) به 53.4 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمي‌شود.

 

با عنایت به اینکه، بررسی آمار "نسبت خسارت" نمی تواند به دقت "ضریب خسارت" ارزیابی مطلوبی از عملکرد صنعت بیمه در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی آن را نشان بدهد، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق تا زمان بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه و عدم امکان محاسبه ضریب خسارت (حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضربدر 100)، از شاخص نسبت خسارت استفاده می گردد.

 

با این تفاسیر مطابق آمار اعلامی 3 رشته‌ درمان (با 75.5%)، حوادث راننده (با 74 %) و شخص ثالث - مازاد (با 64 %) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.

 

در بخش دیگری از این گزارش سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب حدود 68.5 و 66.8 درصد اعلام شده است (وفق آمار سالنامه 98 این مقادیر به ترتیب 67.7 و 64.4 درصد بود).

 

میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد 1344 رسیده است (3.2 درصد کاهش نسبت به آمار سالنامه 98). چنانچه این عدد به زیر 1000 برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه خواهد داشت. 

 

این گزارش سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی را به ترتیب 33.5، 19.2 و 15.5 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازاراعلام کرده است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه 98 به ترتیب 34.1، 22.9 و14.3 درصد بود).

 

آمارهای اعلامی در سال1399 نشان می دهد که در این سال بیش از 68.6 ميليون بيمه نامه صادر و بالغ بر 34.1 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

 

تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتيب 4.2 درصد کاهش و 42.4 درصد افزایش داشته است.

 

کاهش در تعداد بیمه نامه صادره بازار به طور عمده متأثر از عملکرد برخی از شرکت های بیمه است که تعداد بیمه نامه های صادره آنها با سهم قابل توجه 53.4 درصدی از کل بیمه نامه های صادره بازار، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بین 0 تا 6  درصد کاهش داشته و متأثر از عملکرد این شرکتها در بیمه های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده بوده است.

 

رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (49.3 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (90.9 درصدی) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.

 

لازم به ذکر است تا قبل از بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه برای سال مالی 1399، این آمار جنبه مقدماتی (اولیه) دارد.

 


4/26/2021 11:44:48 AM

موارد مشابه